Hva
 • 7Sterke
 • Bank-Eiendom
 • Bedriftstjenester
 • Bil
 • Byen Vår
 • EPA
 • Håndverkere
 • Helse
 • Industri & produksjon
 • Klubber & foreninger
 • Kommunale tjenester
 • Lokal mat
 • Opplevelser
 • Overnatting
 • Shopping
 • Skoler
 • Spise
 • Sport & fritid
 • Tjenester
 • Utleie
 • Velvære
Hvor

Kongsvinger 2050

Byen Vår har siden sommeren 2015 deltatt i prosjektet «Kongsvinger 2050», et samarbeidsprosjekt om fremtidig byutvikling, basert på en bedre samordning av areal og transportplanlegging.

Partene ellers i samarbeidet er Kongsvinger kommune, Hedmark fylkeskommune og Statens vegvesen. Samarbeidsavtalen ble undertegnet 17. august 2017.

Se ekstern lenke for alle dokumenter tilknyttet saken.
Kongsvinger 2050

 

Hovedutfordringene for Kongsvinger er at byen flyter ut i alle retninger og at sentrum blir liggende øde med få boenheter.  Glomma deler byen i to slik at byen fremstår uten et sentrum.  Det er for mye biltrafikk i byen – deler av dette må erstattes med gange og sykkel.

Konklusjonen er et byplankonsept som bygger på tre bærende fundamenter for å nå målene.

Konseptfundament 1: Yttergrensen er nådd

Konseptfundament 2: EN konsentrert sentrumskjerne

Konseptfundament 3: Trafikkhierarkiet snus

Det må bygges mer i sentrum. Flere boenheter. Større fortetting. Sentrum nord gis en tydelig rolle som byens sentrumskjerne. Sentrum syd forsterkes som knutepunkt og bydelssenter. Bedre forholdene for å gå og sykle. Gode bygater og byrom.

Målet har vært å meisle ut en strategi som skal bidra til å:
· Skape en mer attraktiv by med gode stedskvaliteter og et styrket regionsenter
· Øke andelen som går, sykler og reiser kollektivt
· Bidra til bedre folkehelse i Kongsvinger
· Øke bevisstheten og engasjementet hos den enkelte part om byutvikling i Kongsvinger
· Redusere klimagassutslipp, støy og lokal luftforurensing
· Øke graden av samhandling om byutvikling i Kongsvinger
· Øke gjennomføringsevnen for helhetlige areal- og transportløsninger

Mange positive byutviklingstiltak har skjedd i Kongsvinger de siste årene, og den offentlige debatten viser at mange er opptatt av byutvikling. Det er bra! I bunnen har vi en sentrumsplan og en kommuneplan. Byen er i konstant utvikling, og det er nå behov for en ny byplanprosess som kan legge grunnlaget for nye fremtidige strategiske valg. Det har vært behov for en tydelig og forankret bystrategi som er robust og levedyktig nok til å gi en tydelig retning.

Kongsvinger trenger et mer levende og urbant sentrum for å være en attraktiv by for våre innbyggere, for nabokommunene og besøkende. Og det trengs å stimulere til investeringslyst. Skal det skapes et attraktivt sentrum og legges til rette for gode investeringer må dette ses i sammenheng med hvordan resten av byen skal utvikles. Bystrategien må derfor fange opp hele Kongsvinger by, og ikke bare sentrum.

Hovedmålet med prosessen har vært å sette byutvikling på dagsorden for å få en debatt om strategiske valg og prioriteringer knyttet til fremtidige areal- og transportløsninger i Kongsvinger. Gjennom prosessen har vi  avdekket behov og utfordringer, fremskaffet kunnskap, arbeidet med mål og fremtidsbilder og blitt enige om prinsipper for fremtidig utvikling. Prosessen har lagt stor vekt på bred medvirkning i lokalbefolkningen.